Skip to main content
OstoskoriClose Cart

Edella Oy:n projektimyynnin sopimusehtoja sovelletaan kauppaan Edella Oy:n ja yritysasiakkaan välillä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

EDELLA MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT 26.5.2023

1. Tarjous ja sopimuksen syntyminen

Edellan tarjous on voimassa kokonaisuutena 14 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa toisin ole määritelty. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta eikä asiakkaalla ole oikeutta kopioida niitä eikä luovuttaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Edellan tarjouksen ilman muutoksia tai varauksia.

2. Hinnat

Hinnoittelun perustana on tarjouspäivänä voimassaolevat myyjän verottomat hinnat, joihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti sekä mahdollisesti muut vastaavat lakisääteiset maksut. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin.

3. Tilaus

Asiakkaan tilaus tulee sitovaksi, kun Edella on vahvistanut sen. Mikäli Edella on jo tehnyt itseään sitovan tilauksen asiakkaan sopimustuotteista, on tilauksen peruutus ja kaupan purku mahdollista vain, mikäli asiakas korvaa Edellalle vähintään 50% tilauksen arvonlisäverollisesta kokonaisarvosta.

4. Vakuudet, ennakkomaksu ja myyjän oikeus olla toimittamatta

Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava tilausvaiheessa tai ennen tavaran tai palvelun toimittamisen aloittamista. Ennakkomaksu veloitetaan kotitalouksilta eli kuluttajamyynnissä. Y-tunnuksellisille tehtävän myynnin yhteydessä Edellalla on oikeus tarvittaessa periä ennakkomaksu. Myyjä pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotteita, jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä myyjän asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua sekä jos asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä.

5. Tilaus ja toimitusaika

Asiakkaan tulee ilmoittaa tilauksen ja toimituksen täyttämiseksi kaikki tarvittavat tiedot. Tilaus katsotaan Edellaa sitovaksi silloin kun Edella on sen asiakkaalle kirjallisesti vahvistanut. Asiakkaan muutospyynnöt ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja samalla on sovittava niiden vaikutus hintaan ja toimitusaikaan. Toimitusaika lasketaan tilausvahvistuksen päivästä valmistajan arvioiman toimitusajan mukaan, ellei muuta ole yhteisesti sovittu.

6. Muutokset toimitukseen

Jos tuotteen toimittamista tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys, asiakkaan ja/tai Edellan on ilmoitettava toisilleen siitä viipymättä ja sovittava uusi tuotteiden toimitus- ja vastaanottoaika. Jos toimitus viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä on Edellalla oikeus periä asiakkaalta varastointikustannukset viivästysajalta. Jos viivästys johtuu Edellan tuottamuksesta, asiakas voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta korvausta, jonka suuruus on enintään 0,5% myöhästyneen tuotteen osalta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 10 viikolta. Korvausta on vaadittava Edellalta kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen perusteena oleva viivästynyt toimitus on tapahtunut.

7. Maksuehto

Maksuaika on kymmenen (10) päivää netto toimituspäivästä, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Osatoimitukset veloitetaan toimituksittain. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa ja oikeus periä perintäkulut. Laskutus suoritetaan sähköisesti, paperilaskuista veloitamme asiakkaalta 8€/tilaus. Omistusoikeus toimitettuun tavaraan siirtyy asiakkaalle, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.

8. Tuotteiden luovutus ja tarkastamisvelvollisuus

Asiakkaan on tuotteiden toimituksen yhteydessä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tuotteissa tai niiden pakkauksissa ei näy kuljetusvaurioita. Kuljetusliikkeen toimittaessa tavaran, tulee vahingosta tehdä merkintä rahtikirjaan ja siitä on välittömästi ilmoitettava Edellaan. Asiakas on velvollinen tarkastamaan toimituksen paikkansapitävyyden ja mikäli asiakas havaitsee tuotteissa virheen tai vahingon vasta avattuaan pakkauksen on hänen reklamoitava siitä viipymättä, mutta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa toimituksesta. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti tarvittaessa kuvien kanssa. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua.

9. Toimitus ja asennus

Tuotteiden kasaus ja paikoilleen asennus tehdään siitä erikseen etukäteen sovittaessa. Kalusteiden purkupaikan tulee sijaita toimitusosoitteen välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan on huolehdittava tuotteiden toimituksen ja asennuksen aikana siitä, että kulkutiet ja asennuspaikat ovat vapaat. Tuotteiden toimitushintaan kuuluu niiden toimitus/kantaminen katutasoon, jollei toisin ole sovittu. Mikäli hissiä ei ole käytössä tai tuotteiden koko/paino edellyttää niiden kantamista portaikon kautta, veloitetaan siitä erillinen maksu. Asiakkaan tulee etukäteen ilmoittaa Edellalle tuotteiden toimitukseen liittyvistä em. yksityiskohdista. Mikäli tuotteiden toimitus tai asennus viivästyy asiakkaasta johtuvista tekijöistä, liittyen esim. tilojen tyhjentämiseen, varastointiin tai tämän kaupan kohteen ulkopuolisiin asennustöihin, on Edellalla oikeus veloittaa lisämaksu. Kuljetuspalvelusta veloitetaan vähintään minimiveloitus 50 euroa, ellei muuta ole sovittu. Kuljetuspalvelun hinta muodostuu kuljetettavan tavaran määrän ja sijainnin mukaan.

10. Palautukset

Yritysasiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa vahvistettua tilausta eikä hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa voi palauttaa. Tuotteissa, joissa on käytetty luonnonmateriaaleja saattaa ilmetä luonnollisia värisävy- ja kuvioeroja eivätkä ne oikeuta palautukseen.

11. Takuuaika

Takuuaika normaaleissa toimistokäyttöolosuhteissa työtuoleilla 2-10 vuotta valmistajasta riippuen ja muissa tuotteissa 1-5 vuotta valmistajasta ja tuotteesta riippuen. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä ja on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- / hoito-ohjeiden mukaisesti ja se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata normaalia kulumista, luonnonmateriaalien värivaihteluita eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta. Jos tuotteessa esiintyy materiaali- tai valmistusvikoja, se korjataan tai vaihdetaan vastaavaan tuotteeseen.

12. Vastuunrajoitus ja sovellettava laki

Edella ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja, vaan korvausvelvollisuus koskee ainoastaan toimitusehdoissa todettua asiakkaalle aiheutunutta välitöntä vahinkoa. Edellan ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan Varsinais-Suomen Käräjäoikeudessa.

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, mikä tekee mahdottomaksi toimitusehtojen täyttämisen tai olennaisesti vaikeuttaa sitä, on osapuolilla oikeus vapautua joko kokonaan tai osittain toimitus- tai vastaanottovelvollisuudesta sovittuna ajankohtana. Em. koskee myös pandemioita ja muita kriisejä, jotka vaikuttavat tuotantoketjuihin, kansainvälisiin logistiikkaongelmiin sekä myös hallinnon määräämiin liiketoiminnan rajoituksiin.

13. Referenssioikeus

Edellalla on mahdollisuus kuvata kohteet, tuotteet ja tuotetut palvelut – siitä sovittaessa asiakkaan kanssa. Kuvista ei makseta erillistä korvausta ja niitä käytetään vain viestinnällisiin tarkoituksiin.